Leverings- en betalings­voorwaarden


1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die betrekking hebben op hoorhulpmiddelen en accessoires tussen StAr-geregistreerde audiciens en hun cliënten, voor zover niet anders bepaald in regelingen met uitvoeringsorganen van de AWBZ.

2. Inlichtingen

Door de audicien verstrekt documentatiemateriaal, zoals catalogi, notities, prospectussen, beschrijvingen, grafieken, afbeeldingen, prijsinformatie en dergelijke, kunnen aan wijziging onderhevig zijn.

3. Levertijden

Voor zover opgenomen, is de overeengekomen levertijd slechts een benadering zodat, de audicien gerechtigd is omstreeks de overeengekomen levertijd te leveren. Tenzij anders is overeengekomen, is de cliënt gehouden tot betaling van alle voor de uitvoering van die order gemaakte kosten in geval van annulering van een door hem gedane bestelling.

4. Prijswijzigingen

Indien een koopovereenkomst of een reparatieovereenkomst is gesloten doch nog niet is afgewerkt, is de audicien bij wijziging van valutaverhoudingen, belastingtarieven, grondstoffenprijzen of bij wijziging van andere kostprijsbepalende omstandigheden gerechtigd het verschil in de koopprijs tot uitdrukking te brengen, tenzij zulks een prijsverhoging met zich mee zou brengen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan wel de cliënt in dat geval bevoegd is de overeenkomst te ontbinden.

5. Proefperiode

Indien de audicien, voordat een definitieve koopovereenkomst tot stand komt, zaken aan de cliënt op proef in bruikleen verstrekt of indien in verband met een reparatie een audicien tijdelijk zaken aan de cliënt in bruikleen verstrekt, ligt het risico voor de zaken bij de cliënt en is deze gehouden eventuele schade aan die zaken aan de audicien te vergoeden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Eigendomsrecht

Tot aan de algehele voldoening van alle door de cliënt verschuldigde betalingen uit hoofde van de overeenkomst, behoudt de audicien het eigendom van alle geleverde zaken. Cliënten dienen de audicien onverwijld in te lichten, indien er op enigerlei wijze inbreuk dreigt te worden gemaakt op de eigendomsrechten van de audicien. Gerepareerde zaken mogen worden achtergehouden, totdat de reparatieprijs is voldaan.

7. Betalingstermijn

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van elk gefactureerd bedrag, netto, aan de audicien te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

8. Overschrijding van de betalingstermijn

Wanneer een factuur niet op of vóór de vervaldag is voldaan, heeft de audicien, zonder dat aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk is en uitsluitend door het verstrijken van de betalingstermijn, recht op de wettelijke rente over de tijd dat de cliënt in verzuim is. Voorts heeft de audicien bij in gebreke zijn van de cliënt het recht een bedrag voor administratie en buitenrechtelijke incassokosten in rekening te brengen groot 15% van de factuurwaarde met een minimum van € 75,-.

9. Garantie

De audicien verleent aan de cliënt een garantie op geleverde zaken, zoals die is omschreven in het door de fabrikant / importeur afgegeven garantiebewijs dan wel een bij aflevering van die zaken aan de cliënt verstrekt garantiebewijs. Door de cliënt voor garantie aangeboden zaken, waarvan de audicien erkent dat die reparatie onder de garantie valt, worden - ter keuze van de audicien - gerepareerd of vervangen. Voor verrichte reparaties staat de audicien in gedurende twee maanden, maar in ieder geval tenminste de duur van de oorspronkelijke garantietermijn, nadat de cliënt de gerepareerde zaken heeft ontvangen. De audicien is tot geen enkele garantie gehouden indien defecten zijn veroorzaakt door toedoen van de cliënt of een derde. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: het zelf repareren of het in reparatie geven aan een niet StAr-geregistreerde audicien. Evenmin kan de audicien aansprakelijk worden gehouden voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door ongeschiktheid daarvan, voor het doel waarvoor de cliënt het heeft aangeschaft.

10. Geschillen

Op alle door ons gesloten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen in het kader van die overeenkomsten, die niet in minnelijk overleg en ook niet door het ombudsteam zullen worden opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Adres

Houtstraat 54
1353 BC Almere Haven

 036 - 303 09 07
 info@expertcentrumhetoor.nl

 Volg ons

BTW nummer: NL003754209B08
kvk nummer: 82953686

Openingstijden

Maandag: 9.30 – 17.30 uur
Dinsdag: 9.30 – 17.30 uur
Woensdag: 9.30 – 17.30 uur
Donderdag: gesloten
Vrijdag: 9.30 – 17.30 uur
(evt. buiten openingstijden op afspraak)

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Bereikbaarheid Almere Haven

Almere Haven is prima te bereiken met de fiets of het openbaar vervoer. Maar het is ook zeker aantrekkelijk om met de auto te komen.

Auto parkeren
In Almere Haven kunt u gratis parkeren. Er zijn twee parkeergarages die 24 uur per dag open zijn: de Sluisgarage en de Brinkgarage. Daarnaast zijn er nog een groot aantal gratis parkeerplaatsen rondom het winkelgebied. Deze zijn in de Houtstraat, de Meerstraat, het Bivak, de Kerkstraat, de Haak, de Plaats, en op het Binnenhof.

Openbaar vervoer
Ook met het openbaar vervoer bent u snel in Almere Haven. Vanuit het centrum van Almere vertrekken elke paar minuten bussen naar Almere Haven. In slechts 15 minuten bent u in het centrum van Haven. Er is geen station in Almere Haven, maar ook met de streekbus is het gemakkelijk bereikbaar. De reistijd vanaf Amsterdam is ongeveer 45 minuten.

Busvervoerder Keolis verzorgt onder de naam allGo het busvervoer in heel Almere, dus ook in Haven. Informatie over de tijden is te vinden op de website van allGo.

Daarom Expertcentrum het Oor


  • De klant staat voorop - uw wensen en eisen vormen ons uitgangspunt
  • Eerlijkheid - ook als het nieuws niet positief is
  • Persoonlijke aandacht
  • Transparantie - openheid in aanpak en prijsopbouw
  • Optimale service - u betaalt pas als u volledig tevreden bent
  • Onafhankelijkheid - we werken met alle A-merken